موفقیت تازه دانشمندان درزمینه‌ی ساخت سلول‌های مصنوعی

سلول‌های مصنوعی جدیدی ساخته شده‌اند که می‌توانند همانند سلول‌های واقعی دربرابر نیروهای شیمیایی خارجی پاسخ دهند. این گام هیجان‌انگیز می‌تواند ما را به استفاده از ساختارهای بیولوژیکی مصنوعی در شرایط…

ادامه خواندن موفقیت تازه دانشمندان درزمینه‌ی ساخت سلول‌های مصنوعی